Privacybeleid, cookiebeleid en voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 juli 2021.

Hieronder vind je het privacybeleid, het cookiebeleid en de voorwaarden van Besteller BVBA (hierna Menute of ‘wij/ons/onze’) beschreven, met maatschappelijke zetel te Guido Gezellelaan 122 bus 1, 3550 Heusden-Zolder. Je kan ons bereiken op het telefoonnummer 011 361 900 of door een email te sturen naar info@menute.be.

Artikel 1 – Algemeen

1.1   BESTELLER BVBA, handelend onder de benaming MENUTE (hierna genoemd MENUTE ) met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, G. Gezellelaan 122 bus 1, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0683.531.086. MENUTE is bereikbaar via haar website: www.menute.be.

1.2   Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen MENUTE en de Besteller, die bij zijn Bestelling erkent deze te aanvaarden. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.3   Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Diensten. MENUTE is niet verantwoordelijk voor het Aanbod van de Restaurants. Op het Aanbod zijn de algemene voorwaarden van het Restaurant van toepassing.

Artikel 2 – Definities

2.1   In deze Algemene Voorwaarden betekent:

         -     Aanbod: de producten en diensten van het Restaurant die de Besteller via de Omgeving bij het Restaurant kan bestellen;

-     Bestelling: de bestelling door een Besteller bij het Restaurant in het kader van een overeenkomst;

-     Besteller: een natuurlijke of rechtspersoon die via de Omgeving van MENUTE een bestelling plaatst bij een restaurant;

-     Diensten: de diensten die door MENUTE worden aangeboden aan de Besteller, onder andere bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het totstandkomen van de Overeenkomst en het overmaken van de Bestellingen aan de Restaurants;

-     Overeenkomst:               de overeenkomst tussen de Besteller en het Restaurant voor wat betreft de bestelling, bezorging en/of het afhalen van maaltijden, dranken en aanverwante producten;

-     Omgeving : de websites, apps en andere kanalen van MENUTE en aan haar partners, waarop de diensten toegankelijk worden gemaakt;

-     Restaurant: het bedrijf dat de door de besteller bestelde maaltijden, dranken en aanverwante producten bereidt en beroep doet op MENUTE voor wat betreft de totstandkoming van de overeenkomst en de diensten, de betaling ervan en de Financiële Diensten gebruikt;

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Besteller via de Omgeving van MENUTE een bestelling plaatst en daarbij het aanbod van het Restaurant heeft aanvaard. Het Restaurant is verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. MENUTE is geen partij bij de Overeenkomst. Het Restaurant machtigt MENUTE om namens haar Overeenkomsten te sluiten. MENUTE handelt bij het sluiten van deze Overeenkomsten in naam van het Restaurant.  

3.2   Bestellingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door MENUTE zijn bevestigd.

3.2   De Overeenkomst kan slechts door het Restaurant worden uitgevoerd, indien het Restaurant beschikt over de correcte en volledige contactgegevens van de Besteller. De Besteller dient deze in te vullen tijdens de Bestelling en het dient onjuistheden of onvolledigheden onverwijld aan MENUTE en het Restaurant te melden.

3.3   MENUTE publiceert het Aanbod van de Restaurants op haar Omgeving, overeenkomstig de informatie die de Restaurants hebben aangeleverd. MENUTE is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van de Restaurants op de Omgeving.

3.4   MENUTE publiceert op haar Omgeving de informatie van het Restaurant die noodzakelijk is in het kader van de Bestelling op een wijze waarop de informatie voor de Besteller duidelijk leesbaar en begrijpbaar is.  

3.5   MENUTE beschouwt als Besteller elke natuurlijke of rechtspersoon die de Bestelling via de Omgeving heeft geplaatst, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment wordt meegedeeld aan MENUTE. Degene die een Bestelling plaatste voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

Artikel 4 – Uitvoering – Levering

4.1   MENUTE besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en zal de bestellingen die via haar Omgeving worden geplaatst onverwijld doorgeven aan het Restaurant. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete of schadevergoeding, beëindiging van de Diensten of weigering om de bestelling in ontvangst te nemen.

4.2   De Besteller dient na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor het Restaurant en MENUTE voor wat betreft de status van de Bestelling en dit via de door de Besteller aangeleverde contactinformatie.

4.3   Indien de Besteller opteert voor de levering van de Bestelling, dient de Besteller aanwezig te zijn op het adres dat de Besteller heeft aangeleverd op het moment dat hij de Bestelling plaatste.

4.4   Indien de Besteller opteert voor het afhalen van de Bestelling, dient hij op het gekozen tijdstip aanwezig te zijn op afhaallocatie die door het Restaurant werd doorgegeven op het moment van de bevestiging van de Bestelling.

4.5   MENUTE is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Besteller geplaatste bestellingen.

Artikel 5 – Betaling

5.1   Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontstaat er een betalingsverplichting van de Besteller opzichtens het Restaurant. De Besteller kan haar betalingsverplichting voldoen door middel van een online betaling via de Omgeving, dan wel door een betaling aan het Restaurant op het moment van de levering of de afhaling.

5.2   Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 6.4, is het gedeeltelijk terugboeken van een online betaling slechts mogelijk, indien de Bestelling niet (volledig) geleverd kan worden. De terugboeking wordt uitgevoerd op dezelfde rekening, als deze waarvan de betaling werd uitgevoerd.

5.3   Het Restaurant heeft MENUTE gemachtigd om in naam van het Restaurant de online betaling van de Besteller in ontvangst te nemen.

Artikel 6 – Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling  

6.1   De Besteller kan de Bestelling niet annuleren bij MENUTE. De Besteller kan de Bestelling slechts annuleren indien het Restaurant uitdrukkelijk aangeeft dat de annulering van de Bestelling door de Besteller mogelijk is.

6.2   Het Restaurant is gerechtigd de bestelling te annuleren in geval van overmacht, indien het Aanbod niet beschikbaar is of indien de contactgegevens die door de Besteller zijn doorgegeven niet correct of onbereikbaar blijken te zijn.

6.3   Indien de Besteller een Bestelling plaatst die vals is en waarbij hij niet tot betaling overgaat en/of de levering niet in ontvangst neemt of afhaalt of op enige andere wijze zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt MENUTE zich het recht voor om toekomstige Bestellingen van deze Besteller te weigeren.

6.4   MENUTE behoudt zich het recht voor om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er twijfel bestaat over de juistheid van de Bestelling. Indien MENUTE een Bestelling annuleert die reeds betaald is, dan zal MENUTE dat bedrag overmaken op de rekening waarvan de betaling werd uitgevoerd. Indien de Besteller valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, behoudt MENUTE zich het recht voor om hiervan aangifte te doen bij de politie of het parket.

Artikel 7 – Beoordelingen

7.1   MENUTE biedt aan de Besteller de mogelijkheid om de Overeenkomst met het Restaurant te beoordelen.

MENUTE behoudt zich het recht voor om de beoordelingen op de Omgeving te publiceren en van de Omgeving te verwijderen, zonder dat zij hierover voorafgaand overleg dient te plegen met het Restaurant.

7.2   MENUTE is niet aansprakelijk voor de inhoud van de beoordelingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1   Indien MENUTE de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft MENUTE het recht aan de Diensten een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

Artikel 9 – Klachten en aansprakelijkheid

9.1   Klachten van de Besteller over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen te worden gericht aan het Restaurant via de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden bepaalde contactgegevens. MENUTE kan slechts een bemiddelende rol op zich nemen in het kader van de klachtenbehandeling. MENUTE in niet verantwoordelijk voor de afwikkeling van klachten van Bestellers over de nakoming van de Overeenkomsten.

9.2   Indien de Besteller klachten heeft over de Diensten, dan dienen deze klachten op straffe van verval, schriftelijk te worden gemeld aan MENUTE door middel van een aangetekend schrijven.

9.3   MENUTE is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie van de Restaurants op de Omgeving.

9.4   MENUTE is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van de Omgeving.

9.5   MENUTE is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door het Restaurant.

9.6   MENUTE is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. MENUTE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van MENUTE is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. BTW voor de betreffende opdracht

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1 De voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Besteller ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van MENUTE. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de Besteller worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd.

Artikel 11 – Varia en geschillenregeling

11.1 Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door MENUTE van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2 Het is het restaurant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met MENUTE afgesloten Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MENUTE. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3 Een eventueel in gebreke blijven van MENUTE om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5 In de relatie tussen MENUTE en de Besteller is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil kan door MENUTE worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt onverminderd het recht voor MENUTE om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

Powered By:

Adres

Cyprus Grieks Turks Restaurant
Schoten
Eethuisstraat 117
2900  Schoten
Tel.: 03 336 91 88